【www.arisingsemi.com--热门资讯】

粗拙的拼音
yuán xūn  diàn jī xuǎn pìn  yáo yán  bèi sònɡ  zhòu yè  kūn lún
zhìyǒu    kě ɡē kě qì  xiǎn wéi rén zhī  zhì sǐ bú xiè 

jū ɡōnɡ jìn cuì  dānɡ zhīwú kuì  jiāyùhùxiǎo    fēnɡ mánɡ blù  fùrújiē zhī
zhuó yuè  dié qǐ  pénɡ pài  dà wú wèi    qiè ér bù shě    mù bù kuī yuán 
lìjìn xīn xuè  xīn búzàiyān  kānɡ kǎilín lí    qìchōnɡ dòu niú
yǎo  kāi    dié  kǔn    ké sou  tiáo ɡēnɡ    jiǎo ròu    xīn jīn   
jiào duì    cǎo shuài  xí zǎo    yōu rán    fēn fù    mǒ shā    ɡē dɑ 
shēn wù tònɡ jué    bù yǐ wéi rán
diān    pī  qì pò    kuánɡ lán    zhuóliú    wǎn zhuǎn    pínɡ zhànɡ 
bǔ yù    bǎnɡ yànɡ      hào hào dànɡ dànɡ 
wǔ    duó    wán zhuǎn  xuān nào    qì fēn    chà yì      ào huǐ 
chénɡ fá    nú lì  yào shi    zì tiě      qí dǎo

niǎn    shì yán    xiōnɡ tánɡ    háo mínɡ    shān jiàn    ɡāo liɑnɡ   
bān lán    chán rào  ɡèn ɡǔ    mò qì  tián lǒnɡ  mái zànɡ  ɡǎo tou 

tú rǎnɡ    hé dào    fēnɡ ráo  wū huì  chí rǔ
ɡē    zhì    qí    zēnɡ wù    pú sà    zhú ɡān  fán suǒ 
tú fěi    biàn zi    xiōnɡ pú 
chuānɡ bā    jié wèn    āi dào    mò lì    shū zhāi 
pī lì  zhèn sǒnɡ  cū zhuō    shóu ɡuǎ

dēnɡ  bēnɡ  shāo  huánɡ kǒnɡ    zhǒnɡ zhànɡ  huānɡ pì
qǔ dì  jiànɡ ɡé    xiānɡ qiàn
mén kuànɡ  zhì bèn    wú rǔ  kuì zuò

kěn    bènɡ    qiào    kē    mén kǎn    hòu dɑo
zāo ɡāo    xǐnɡ wù    shǎnɡ wǔ

fán zào    tóu lú    zì yán zì yǔ    yán wài zhī yì 
wēi bù zú dào    dà tínɡ ɡuǎnɡ zhònɡ

xiū rùn    shēnɡ shū    shānɡ zhuó    kěn qiè 
pì rú    ménɡ lónɡ  léi zhui    biè niu
tuō tà    tuǒ tiē    huì rén bú juàn 
bù chǐ xià wèn    diān pèi liú lí    yǐ shēn zuò zé

zhài  niǎn    kánɡ    yì lù    mí mánɡ
dǒu qiào    lù sù    zhú miè    jiǎn lòu    yōu xián

xiū qì    jīnɡ yínɡ    zhé sǔn
lǎn      shī yì      dá ɡuān      qì yuē     
jiān dū        pái jiě      xún huán 
rú shì zhònɡ fù      hǎi kuò tiān kōnɡ    bēi tiān mǐn rén
pù bù    bènɡ jiàn    tiǎo dòu    nínɡ wànɡ   
fán mì    lǒnɡ zhào    kū huái    yí hàn
rěn jùn bú jīn    xiān lù qiónɡ jiānɡ
tuì    chàn huǐ    duō suo  jīn chí    zhí zhuó    fú shì 
wéi suǒ    miáo xiǎo    hún pò
yòu zhì    chàn dǒu  chì luǒ    xuè qì fānɡ ɡānɡ 
hōnɡ hōnɡ liè liè  huò bù dān hánɡ
yuán xūn  diàn jī xuǎn pìn  yáo yán  bèi sònɡ  zhòu yè  kūn lún
元勋        奠基        选聘      谣言        背诵        昼夜    昆仑       
zhìyǒu    kě ɡē kě qì  xiǎn wéi rén zhī  zhì sǐ bú xiè 
挚友        可歌可泣                鲜为人知              至死不懈           
jū ɡōnɡ jìn cuì  dānɡ zhīwú kuì  jiāyùhùxiǎo    fēnɡ mánɡ blù  fùrújiē zhī
鞠躬尽瘁            当之无愧    家喻户晓                锋芒毕露            妇孺皆知
梳头        抱歉        秩序          深宵        伴侣      小楷          硕果           
zhuó yuè  dié qǐ  pénɡ pài  dà wú wèi    qiè ér bù shě    mù bù kuī yuán    卓越      迭起  澎湃        大无畏    锲而不舍      目不窥园           
lìjìn xīn xuè  xīn búzàiyān  kānɡ kǎilín lí    qìchōnɡ dòu niú
沥尽心血              心不在焉              慷慨淋漓              气冲斗牛
yǎo  kāi    dié  kǔn    ké sou  tiáo ɡēnɡ    jiǎo ròu    xīn jīn   
舀    揩      碟    捆      咳嗽        调羹            绞肉            薪金       
jiào duì    cǎo shuài  xí zǎo    yōu rán    fēn fù    mǒ shā    ɡē dɑ  校对            草率          洗澡        悠然            吩咐      抹杀        疙瘩   
shēn wù tònɡ jué    bù yǐ wéi rán
深恶痛绝                    不以为然
diān    pī  qì pò    kuánɡ lán    zhuóliú    wǎn zhuǎn    pínɡ zhànɡ 
巅    劈      气魄          狂澜          浊流        宛转          屏障     
bǔ yù    bǎnɡ yànɡ      hào hào dànɡ dànɡ 
哺育          榜样                  浩浩荡荡
wǔ    duó    wán zhuǎn  xuān nào    qì fēn    chà yì      ào huǐ 
捂    踱            婉转      喧闹            气氛        诧异          懊悔       
chénɡ fá    nú lì  yào shi    zì tiě      qí dǎo
惩罚            奴隶      钥匙          字帖          祈祷
niǎn    shì yán    xiōnɡ tánɡ    háo mínɡ    shān jiàn    ɡāo liɑnɡ    。

本文来源:http://www.arisingsemi.com/news/58514/