【www.arisingsemi.com--电子营销】

停泊的拼音
二年级下册语文生字词
一、找春天
tuō  tuōdiào  tuōyī      dòng  dòngshāng  jiědòng      xī    xīshuǐ  xiǎoxī
脱 (  脱掉   脱衣 )    冻 ( 冻伤     解冻 )    溪 ( 溪水   小溪 )
miǎn  miǎnhua  miǎnyī      tàn  tànlù  tàntīng        yáo  yáotóu    yáodòng
棉 ( 棉花    棉衣 )      探 ( 探路  探听 )        摇 (  摇头      摇动  )
yě    tiányě  yěcǎo        duǒ  duǒkāi  duǒshǎn        jiě  jiěkāi    jiěfàng
野 (  田野 野草  )    躲 ( 躲开   躲闪 )      解 ( 解开    解放 )
二、古诗两首
wèi  wèilái  wèizhī        zhuī  zhuīgǎn zhuīqiú        diàn shāngdiàn  shūdiàn
未 ( 未来  未知 )      追  ( 追赶    追求 )      店 ( 商店    书店 )
kū  gānkū  kūshuǐ        xú    xúzhōu  xúbù          shāo  shāohuǒ  shāoshuǐ
枯 ( 干枯  枯水 )        徐 (  徐州    徐步 )        烧 ( 烧火      烧水 )
róng  guāngróng  rónghuá    cài  càihuā  càidì          sù    zhùsù    xīngxiù
荣 ( 光 荣    荣 华 )    菜 ( 菜花    菜地 )      宿 ( 住宿      星宿  )
三、笋芽儿
gāng  shāngāng  jǐnggāngshān    jiè  shìjiè  guójiè      shì  shìjiè  shìxí
冈 ( 山冈        井冈山 )    界 ( 世界 国界 )      世 (  世界  世袭 )
hōng  hōngdòng  hōngmīng        sǔn  zhúsǔn  sǔnyáer      yá    dòuyá    fāyá
轰 ( 轰动     轰鸣 )        笋 ( 竹笋  笋芽儿 )    芽 ( 豆芽    发芽  )
hū    hūhuàn  hūjiào          huàn  huànqǐ  hūhuàn       hǎn  jiàohǎn  hūhǎn
呼(  呼唤  呼叫  )        唤 ( 唤起    呼唤 )    喊 ( 叫喊     呼喊 )
四、小鹿的玫瑰花
dì  xiōngdì    dìdi            gē  gēge  biǎogē      gǔ  gǔtou  gǔqì  huāgūduǒer
弟 (  兄弟   弟弟 )        哥 (哥哥  表哥 )     骨( 骨头  骨气 ) 花骨朵儿
chōu  chōushuǐ  chōuchū      guǎi  guǎizhàng  guǎizǒu      jiāo  jiāoshuǐ  jiāohuā
抽 ( 抽水      抽出 )      拐 (  拐杖     拐走 )    浇 (   浇水    浇花 )
zhōng  zhōngyú  zhōngdiǎn    jìng  ānjìng  jìngqiāoqiāo    xiè  gǎnxiè  xièxie
终  ( 终于    终点 )      静 ( 安静      静悄悄 )    谢 ( 感谢    谢谢 )
tǎng  tǎngzhe  tǎngyǐ        jiàn  jiànjian  jiànjìn      wēi  wēixiào  wēifēng
躺 (  躺着    躺椅 )        渐 (  渐渐    渐进  )      微 ( 微笑    微风 )
五、泉水
wǎ  wǎpiàn  wǎjiě          quán qīngquán quán shuǐ      rán  tiānrán  ránhòu
瓦 ( 瓦片  瓦解 )          泉(  清泉   泉水 )      然(   天然    然后 )
jiē  jiēba  dòngjié        gǔ  gǔfèn  gǔpiào          cuì  gāncuì  qīngcuì
结( 结巴    冻结 )        股(  股份    股票 )          脆( 干脆   清脆 )
tǎ  bǎotǎ  bǎitǎ            dù  dùjué  dùjuān          juān  dùjuānhuā  dùjuānniǎo
塔( 宝塔 白塔 )          杜( 杜绝   杜鹃 )        鹃 ( 杜鹃花    杜鹃鸟  )
六、雷锋叔叔,你在哪里
mào  gǎnmào  màoyǔ            léi  léidiàn  léiyǔ          xū  xūyào  jíxū
冒(  感冒 冒雨 )          雷( 雷电    雷雨  )        需(  需要  急需 )
mài  màirù  màibù            mí  mílù  mírén            jì    qíjì  zújì
迈( 迈入   迈步 )          迷( 迷路 迷人  )          迹( 奇迹   足迹  )
shū shūshu  dàshū            fēng fēnglì dāofēng            dī  dīluò  shuǐdī
叔( 叔叔   大叔  )          锋( 锋利  刀锋 )          滴( 滴落  水滴 )
sǎ  sǎshuǐ  sǎxià            ní  nínìng  nítǔ              nìng  nínìng
洒( 洒水 洒下 )          泥( 泥泞    泥土  )          泞(  泥泞  )
七、我不是最弱小的
pū  pūmiè  pūjiù            tuō  tuōfù  tuōjǔ            mō  fǔmō  mōsuǒ
扑( 扑灭 扑救 )          托( 托付  托举  )          摸( 抚摸  摸索  )
lì  shènglì  lìyì        líng língshēng tónglíng        ruò  ruǎnruò  ruòxiǎo
利( 胜利  利益 )      铃(   铃声   铜铃 )        弱( 软弱    弱小 )
mò  mòwěi  zhōumò        fēn fēnfāng bèiduōfēn        fāng fēnfāng liúfāngbǎishì
末( 末尾  周末)      芬(  芬芳  贝多芬 )        芳( 芬芳    流芳百世 )
xià  xiàrì  xiàtiān        yīng yīnggāi  yīngdāng      gāi yīnggāi huógāi
夏(  夏日   夏天 )      应( 应该    应当 )      该( 应该  活该 )
九、日月潭
dǎo gūdǎo dǎoyǔ          zhǎn  kāizhǎn zhǎnshì        jiàn jiànshè jiànlì
岛( 孤岛  岛屿 )          展( 开展  展示 )          建( 建设   建立 )
shā shājīn miánshā        huān huānrào liānhuān        rào ràoxiàn huánrào
纱( 纱巾  棉纱 )        环( 环绕    连环 )        绕( 绕线  环绕 )
shèng  qǔshèng shènglì    yǐn  yǐncáng  yǐnyuē        yuē  yuēdìng jiéyuē
胜 (  取胜    胜利)    隐( 隐藏   隐约 )        约( 约定    节约 ) 
shěng shěngxǐn shěnglüè    mào  màoshèng  màomì          shèng  shèngkāi shènghuì
省(  省心    省略 )    茂( 茂盛    茂密 )          盛(    盛开  盛会 )
十、葡萄沟
wú  wúguó wúshī            jì  jìjié  sìjì                liú  liúxià liúshǒu
吾( 吾国  吾师)          季( 季节  四季)              留( 留下   留守 )
xìng xìnghuā xìngshù        mì    màomì  qīnmì              mì  tiánmì fēngmì 。

本文来源:http://www.arisingsemi.com/it/72203/